Samarbetet med försäkringsmäklare gav vindkraftsbolaget rättmätig ersättning

Då vindkraftsbolaget Lumituuli fick avslag på sin ansökan om försäkringsersättning vände sig företaget till Risk Consult för att få experthjälp med rättelseansökan.

Företaget Lumituuli producerar och säljer vindkraft och äger vindkraftverken i Lumijoki och Ijo nära Uleåborg. Företagsverksamhetens största risk består av olika avbrott i elproduktionen. För att skydda sig mot dessa har Lumituuli bland annat en avbrottsförsäkring som ersätter inkomstbortfall.

En söndrig undervattenskabel stoppade verksamheten för en längre tid vid Lumijoki vindkraftverk år 2020. Lumituuli gjorde en ansökan om försäkringsersättning men fick avslag av försäkringsbolaget. Då bestämde sig Lumituuli för att vända sig till Marjo Nyström och Risk Consult.

– Vår dåvarande verkställande direktör kände till att Marjo har specialkunnande inom försäkringsärenden för vindraftverk. Det var alltså naturligt för oss att välja Risk Consult som vår försäkringsmäklare, konstaterar Lumituulis verkställande Jaakko Savolahti.

Avslaget upphävdes

Tillsammans med Risk Consult skickade Lumituuli försäkringsbolagets avslagsbeslut till Försäkrings- och finansrådgivningen FINE för avgörande.

– En yrkeskunnig försäkringsmeklare kan tolka försäkringsvillkor och vet på vilka grunder ersättning borde betalas. Med Marjos hjälp kunde vi på ett övertygande sätt förklara för FINE varför den söndriga kabeln var en ersättningsberättigad skada. FINE var av samma åsikt som vi och vi fick ersättning enligt försäkringsvillkoren, säger Savolahti.

Då kraftverket i Lumijoki senare behövde fler reparationer tog Lumituuli på nytt kontakt med Risk Consult.

– Både reparationsarbetet och hela skadeersättningsprocessen var invecklade. Marjo hjälpte oss till exempel med ersättningsansökan och den kompletterande utredningen. Till slut fick vi en rättmätig ersättning och sparade mycket egen arbetstid.

Ovärderlig hjälp från försäkringsmäklaren

Förutom att ge skaderådgivning har Risk Consult konkurrensutsatt Lumituulis försäkringar.

– Då vår avbrottsförsäkring höll på att gå ut bestämde vi oss för att förnya hela paketet. Tack vare Risk Consults konkurrensutsättning fick vi bättre försäkringsvillkor och ett mer omfattande skydd än tidigare, sammanfattar Savolahti.

– Vi har vänt oss till Marjo också efter konkurrensutsättningen och skadeärendena, och vi kommer definitivt att vara Risk Consults kunder också i fortsättningen. Försäkringsärenden kan vara komplicerade och en mäklare som känner till branschen är till ovärderlig hjälp.

På Risk Consult är man också engagerad i sina kunder.

– Vi har alltid snabbt fått hjälp av Marjo då vi behövt det.

Relaterade artiklar