Försäkringsmäklare bevakar dina intressen

Vakuutusmeklari Timo Sarkkinen

En försäkringsmäklare är en försäkringsexpert som är fristående från försäkringsbolagen. Hen jobbar för att hitta det optimala försäkringsskyddet åt sina kunder. Förutom att mäklaren ser till att du får ett tillräckligt försäkringsskydd så förhandlar han eller hon också betydande ekonomiska inbesparingar åt dig.

Mäklaren frigör din personal så den får koncentrera sig på sitt egentliga arbete. Mäklaren förhandlar fram förmånligare avtal åt dig och kan upptäcka risker i affärsverksamheten, som företaget inte nödvändigtvis förberett sig på. Kunderna kan sova gott om natten då de vet att företagets försäkringar är i skick och på en bra nivå, utan att de betalar för mycket.

Konkurrensutsättning av försäkringar

I och med att försäkringsbranschen utvecklas och specialiseras kan försäkringsvillkoren ibland vara svåra att förstå. Det är inte heller alltid så lätt att jämföra offerter.

För vissa specialändamål finns det kanske inte något inhemskt försäkringsalternativ, och då är en utländsk försäkring det enda alternativet. Försäkringsmäklaren är din guide i försäkringsvärlden. Förutom att mäklaren ser till att du får ett tillräckligt försäkringsskydd så förhandlar han eller hon också betydande ekonomiska inbesparingar åt dig. Mäklarna har inga bindningar till försäkringsbolagen utan jobbar enbart för ditt bästa.

 

Så här konkurrensutsätter vi dina försäkringar:

 • Vi skaffar försäkrings- och skadeinformation direkt från försäkringsbolaget
 • Vi gör en offertförfrågan som grundar sig på det nuvarande försäkringsskyddet
 • Vi kontrollerar ditt försäkringsskydd och beaktar behövliga förändringar i offertförfrågan
 • Vi skickar anbudsbegäran till utvalda försäkringsbolager
 • Vi tar emot offerterna och förhandlar om innehållet i dem
 • Vi gör ett sammandrag av offerterna och presenterar det åt dig
 • Vi ger råd om hur det är smartast att gå vidare
 • Vi försäkrar oss om att uppnådda inbesparingar och förmåner beaktas

Skötsel av försäkringar

Du kan enkelt utlokalisera allt som rör dina försäkringar till Risk Consult. Vi utser en försäkringsmäklare som sköter kundförhållandet och tar fram alla svar du behöver.

Vårt mål är en nöjd kund som har riskerna under kontroll och försäkringarna på en optimal nivå till ett konkurrenskraftigt pris.

Utbildning

Vi erbjuder mångsidig försäkringsutbildning åt de kunder som vi har ingått skötselavtal med. Utbildningarna kan handla om en viss typ av försäkringar såsom person- eller ansvarsförsäkringar, eller vara av mer allmän karaktär, t.ex. gällande lagstiftning eller de bästa metoderna i branschen. Vi skräddarsyr alltid innehållet enligt dina behov.

Så här tar vi hand om dina försäkringar:

 • Vi kontrollerar försäkringskorrespondensen innan du får den och rättar eventuella fel
 • Vi följer med förändringar i priser och villkor inom branschen
 • Vi ger råd om försäkringsärenden
 • Vi gör årskontroller i samarbete med kunden
 • Vi tar hand om de ändringar som behöver göras i försäkringarna
 • Vi anordnar utbildnings kring försäkringar åt din personal
 • I skadeståndssituationer bevakar vi dina intressen och ser till att besluten är riktiga

Kartläggning av försäkringar

I många företag liknar försäkringsskyddet ett lapptäcke, som har uppstått genom att man med tiden lagt till nya försäkringar till de redan existerande.

Trots att det funnits goda skäl att teckna försäkringarna, så kan täcket ändå visa sig innehålla någon av följande luckor:

 • Försäkringsvillkoren har blivit ofördelaktiga utan att företaget upptäckt eller förstått förändringen
 • De nyckelpersoner som i tiderna tog försäkringen har flyttat till nya uppgifter och har tagit viktigt tyst kunskap med sig
 • En risk som anknyter till affärsverksamheten har inget försäkringsskydd alls
 • Någon försäkringsform har med tiden blivit överflödig, men företaget betalar fortsättningsvis årspremierna
 • Försäkringsavgifterna är höga med tanke på nuvarande prisnivå

Vår kartläggare skakar dammet av ditt försäkringslapptäcke och testar hur stabila sömmarna är. I kartläggningen utnyttjar vi vår långa erfarenhet av försäkringar inom olika branscher. Resultaten presenteras i en skriftlig rapport, som också innehåller förslag på åtgärder.

Så här kartlägger vi försäkringsskyddet:

 1. Vi skaffar bakgrundsinfo om företaget
 2. Vi bekantar oss med företagets verksamhet genom intervjuer
 3. Vi samlar in information om de nuvarande försäkringarna
 4. Vi analyserar de olika typerna av försäkringar
 5. Vi ger rekommendationer om hur försäkringsskyddet kunde ändras
 6. Vi levererar en skriftlig rapport

Vem drar nytta av kartläggningen?

Kartläggningen är menad speciellt för företagsstyrelser och nyckelpersoner som har ett övergripande ansvar för försäkringsskyddet, men som inte nödvändigtvis är insatta i enskilda försäkringar. Kartläggningen är ett värdefullt verktyg för företag som växer snabbt, företag som internationaliseras eller företag som byter ägare. Också företag som har stort ansvar (t.ex. underleverantörer) drar nytta av kartläggningen.

Priset baseras på företagets omsättningsnivå enligt följande

 • Omsättning under 10 M€: 1650 € + moms
 • Omsättning 10-30 M€: 2800 € + moms
 • Omsättning över 30 M€: 3700 € + moms

Skaderådgivning

En fungerande ersättningsprocess är en viktig del av försäkringsskyddet.

Som en förebyggande åtgärd testar vi ditt försäkringsskydd genom konkreta exempel: Vad är den mest typiska skadan som företaget kan råka ut för? Vad är det värsta scenariot? Hur stor är den verkliga ersättningen efter att åldersavdrag och andra begränsningar beaktats? Om olyckan ändå är framme är vi till din hjälp under utredningen. Vi ger råd om skadeutredningen, kontrollerar att besluten är riktiga och begär ändring om vi anser att ersättningen är för låg.

Förebygg olyckor genom utbildning

Det går alltid att lära sig något av en olycka. För de kunder som vi har ingått skötselavtal med följer vi med hur mängden skador utvecklas. Vid behov ordnar vi i samarbete med försäkringsbolagen utbildning för att förebygga skador.

Skaderådgivning som tjänst

Vi kan fungera som din intressebevakare i enskilda skadeärenden, trots att du inte skulle vara kund hos oss från tidigare.

FAQ

Kan vem som helst jobba som försäkringsmäklare?

Endast personer som har försäkringsmäklarexamen och som är upptagna i Finansinspektionens register har rätt att arbeta som försäkringsmäklare. Genom examen försäkrar man att mäklaren har tillräckliga kunskaper om lagstiftning och praxis inom branschen. Bekanta dig närmare med Risk Consults mäklare.

Vilka företag behöver en försäkringsmäklare?

Vi rekommenderar att man anlitar en försäkringsmäklare om något av följande villkor uppfylls:

 • företaget äger dyra maskiner, apparater eller produktionslinjer
 • betydande miljöansvar är förknippat med företagets verksamhet
 • företaget har över 10 anställda
 • företaget är en del av en underleverantörskedja och har avtalat om ansvar
 • företaget har verksamhet i oroliga länder

Hur bestäms mäklarens arvode?

När det gäller engångsuppdrag kan arvodet antingen vara fast eller också kan det basera sig på hur mycket pengar vi lyckas spara åt dig. I fråga om fortlöpande avtal bestäms ersättningen av företagets storlek och verksamhetens bredd. Ersättningens storlek meddelas klart och tydligt åt dig i avtalet som undertecknas då vi får ett uppdrag.

Hur fungerar samarbetet med mäklaren?

Uppdraget kan antingen vara av engångskaraktär och handla om upphandling, eller ett fortgående skötselavtal.

För närvarande betjänar vi inte privatkunder.