Koronavirus ja yrityksen vakuutusturva

Koronavirus ja yrityksen vakuutusturva

Mitä koronaviruksen aiheuttamia vahinkoja voidaan korvata vakuutusturvalla? Lue vakuutusmeklareiden vinkit.

Koronaviruksen leviäminen jatkuu maailmanlaajuisesti ja Suomi on siirtynyt poikkeustilaan koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.  Tämä tulee entisestään lisäämään kyselyjä koskien oikeita toimintatapoja ja vakuutusturvaa. Olemme keränneet tähän blogiin muutamia usein kysyttyjä kysymyksiä vakuutusturvan kattavuudesta.

Yrityksen matkavakuutus

Matkavakuutus korvaa työmatkalla sekä vapaa-ajan matkalla, mikäli laajennus tehty koskien työntekijöiden vapaa-ajan matkojen osalta, tapahtuneen matkatapaturman ja -sairauden hoitokuluja. Vakuutus voi sisältää myös kuolemantapakorvauksen ja pysyvän haitan korvauksen sairauden osalta. Tämä koskee myös koronavirusta. Matkan peruuntuminen tai evakuointi matkakohteesta koronaviruksen takia on nykytilanteessa lähes kaikkien vakuutusyhtiöiden ehtojen mukaan korvattavaa vahinkoa, jos vakuutukseen sisältyy tätä koskeva osuus. Matkavakuutus korvaa kuluista vain sen, mitä matkanjärjestäjä, lentoyhtiö tai matkatoimisto eivät korvaa.

Vakuutusehdoista huolimatta matkavakuutuksen korvauskäytäntöä saatetaan muuttaa erityistilanteen vuoksi. Ajantasainen uutinen matkavakuutuksen korvauskäytäntöön löytyy vakuutusyhtiösi nettisivuilta.

Tartuntapäiväraha

Matkavakuutus ei korvaa karanteeniin asettamisen kustannuksia. Henkilöllä voi kuitenkin olla oikeus tartuntapäivärahaan, jos työnteko estyy karanteenin seurauksena. Tartuntapäivärahaa haetaan Kelalta.

Työtapaturmavakuutus etätyössä

Useat yritykset ovat määränneet työntekijänsä etätöihin. Lakisääteinen työtapaturmavakuutus on voimassa etätöiden aikana kuitenkin muutamin poikkeuksin. Etätöissä tapaturmavakuutus kattaa tapaturmavahingot vain työtä tehtäessä. Vakuutus ei esimerkiksi kata tilannetta, jossa työntekijä käy keittämässä kahvia ja kompastuu matkalla. Myöskään pyykinpesu tai muut kotiaskareet eivät ole vakuutettuja tilanteita. Yhtiö voi täydentää lakisääteistä työtapaturmavakuutusta etätyövakuutuksella tai vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella.

Etätyövakuutus

Etätyövakuutus on voimassa etätyössä Suomessa. Korvausta suoritetaan sellaisten tapaturmien perusteella, jotka ovat sattuneet etätyössä, mutta joita työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan ei korvata.

Etätyöllä lähtökohtaisesti tarkoitetaan työtä, jota voitaisiin tehdä myös työnantajan tiloissa, mutta työnantajan kanssa ennalta sovitusti tehdään työntekijän kotona tai vapaa-ajan asunnolla. Etätyöksi ei katsota mm. kiinteistön huolto-, korjaus- ja rakennustöitä vaikka niillä olisi yhteys työolosuhteiden parantamiseen, liikkumista, ruokailua tai muita taukoja etätyöpaikan ulkopuolella, kodinhoitotöitä (lukuun ottamatta tavanomaisia, pienimuotoisia kotiaskareita, kuten pyykin ripustus tai astianpesukoneen täyttö), lapsen päivähoitoon viemistä tai päivittäisten ruokaostosten suorittamista, vaikka ne tapahtuisivat etätyöajalla.

Vakuutus on voimassa:

 • etätyöpaikassa ruokailujen aikana
 • etätyöpaikassa vietettyjen lyhytkestoisten, tavanomaisten taukojen ajan
 • muun kuin etätyöhön liittyvän liikkumisen aikana etätyöpaikan sisätiloissa.

Vakuutus ei kata:

 • vapaa-aikaa
 • satunnaista, lyhytaikaista työnantajan lukuun kotona tai vapaa-ajan asunnolla tehtävää työtä (poikkeuksena etävakuutus, joka suojaa nimenomaan satunnaista etätyötä)
 • toisen työnantajan tai omaan lukuun tehtävää etätyötä
 • ulkomailla tehtävää etätyötä.

Työpäivä voi olla tavanomaista pidempikin. Jos työntekijä jakaa työpäivänsä osiin niin, että välissä on pidempi aika, jolloin vaikka tekee ruokaa, siivoaa tai leikkii lasten kanssa, niin ei ole enää kyse vakuutuksen kattamasta tavanomaisesta lyhytkestoisesta tauosta, vaan se on vapaa-aikaa. Vakuutuksen voimassaolo jatkuu sitten kun työpäiväkin jatkuu.  Tilanne, että työntekijä vastaa illalla yksittäiseen sähköpostiin, ei ole etätyöaikaa.

Etätyövakuutuksessa tyypillisesti on seuraavat vakuutussuojat tapaturman osalta:

 • Hoitokulut
 • Kuolemantapaus
 • Pysyvä haitta
 • Lyhytaikainen työkyvyttömyys, päiväraha

Etätyövakuutuksen vakuutusmaksun perusteena on vakuutettavien työntekijöiden määrä sekä valitut ja niiden vakuutusmäärät.

Etätyövakuutukseen sisältyvien rajoitusten takia suosittelemme yleensä asiakkaillemme laajempaa vapaa-ajan tapaturmavakuutusta.

Vapaaehtoinen vapaa-ajan tapaturmavakuutus

Yritys voi vakuuttaa työntekijänsä myös vapaaehtoisella tapaturmavakuutuksella liitännäisenä lakisääteiseen työtapaturmavakuutukseen, jolloin korvaukset maksetaan työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisina. Tässä laajimmassa ratkaisussa hoitokulujen tai ansionmenetyskorvauksen määrää ei rajoiteta ja vakuutus on mahdollista tehdä niin, että se kattaa kaikenlaisen vapaa-ajan harrastustoiminnan. Yhtiö voi valita myös suppeamman vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen, joilla voi paikata työtapaturmavakuutuksen etätyöhön jättämiä aukkoja.

Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus on työntekijälle merkittävä työsuhde-etu. Mitä laajempi vakuutus, sitä paremmin työnantaja voi turvata myös omia etujaan, kun työntekijä pääsee tapaturman jälkeen nopeasti hoitoon. Nopea hoitoon pääsy lyhentää tapaturmista johtuvia sairauspoissaoloja. Vakuutus kattaa palkkakustannukset työkyvyttömyysajalta työnantajalle ja ansionmenetyksen työntekijälle. Tätä turvaa ei ole saatavilla täysimääräisenä yksityisistä tapaturmavakuutuksista.

Vakuutusmaksu perustuu yhtiön vuosittaiseen palkkasummaan.

Yritysvakuutukset ja epidemiaturva

Yritysvakuutukset kuten keskeytysvakuutus eivät korvaa koronaviruksen yritystoiminnalle aiheuttamia tappioita ja tuotannon menetyksiä. Epidemiaturva saattaa olla lisättynä yrityksen keskeytysvakuutuksessa, mikäli yhtiö toimii eläin,- elintarvike- tai matkailualalla. Yleensä tämän epidemiaturvan vahingon korvattavuuden edellytyksenä on Suomen viranomaisen päätös tartuntalain perusteella. Tällä hetkellä Suomessa ei ole toistaiseksi voimassa olevaa viranomaisen päätöstä, jonka nojalla yksityisten palveluntarjoajien tulisi lopettaa toimintansa, esim. hotellit, kylpylät. Täten vakuutusturva ei ole käytettävissä, vaikka vahingot ovat jo syntyneet ja kasvavat päivä päivältä.

Yrityksellä voi olla voimassa henkilökeskeytysvakuutuksia ja näistä korvataan vahinko, jos vakuutettu on tapaturmaisesti taikka sairastumisen vuoksi työkyvytön. Vakuutus on yrityksenturva ja korvausperusteena voi olla esim. keskeytysvakuutuskate. Vakuutus voidaan ottaa avainhenkilöille taikka koko henkilökunnalle. Turvan osalta on usein voimassa jopa 14 vuorokauden omavastuu eikä se korvaa mahdollista karanteeniaikaa.

Yritysvakuutus ja työntekijöiden käytössä olevat työvälineet

Yritysvakuutuksilla on perinteisesti vakuutettu yritysomaisuutta yrityksen omissa toimipaikoissa. Työntekijöiden käytössä olevat kannettavat laitteet eivät ole vakuutettuina etätyössä ilman erillistä vakuutuksen voimassaoloalueen laajentamista kaikkialla Suomeen/maailmaan. Nyt onkin hyvä hetki miettiä, minkä hintaisia ja ikäisiä työntekijöiden käytössä olevat kannettavat laitteet ovat, ja jäisikö niistä vielä omavastuun vähentämisen jälkeen korvattavaa. Jos jäännösarvo on merkittävä, kannattaa vakuutusturvan voimassaoloaluetta laajentaa.

Muut vakuutukset ja vahinkotilanteet

Koronavirusta ei voi enää uusilla vakuutussuojilla vakuuttaa. Yritys voi toki vakuuttaa toimintansa vielä tuntemattomien riskien osalta, jotka saattavat toteutua tulevaisuudessa. Tartuntatautien lisäksi uhkakuvina on erilaiset luonnonilmiöt.

Risk Consult antaa asiakkailleen pyydettäessä tarkempia ohjeita ja auttaa selvittämään koronavirukseen liittyviä vahinkotilanteita. Otamme myös mielellämme uusia asiakkaita vastaan. Toimintamme jatkuu koronasta huolimatta.

Marjo Nyström
Mikko Koskensyrjä

Lisää samasta aiheesta