Photo credit: Ivan Bandura

Riskien tunnistaminen toimitusketjuissa

Lue vakuutusmeklari Marjo Nyströmin blogista, mitä riskejä toimitusketjuihin liittyy ja miten niitä voidaan hallita.

Riskien arviointi sekä riskienhallintatoimenpiteiden valinta edellyttävät riskien tunnistamista. Riskien tunnistaminen osana riskienhallintaa on edellytys onnistuneelle riskienhallintatyölle, sillä tunnistamattomia riskejä ei voi hallita. Riskien tunnistamisen tavoitteena on se, että tunnistamalla riskejä yhtiö voi reagoida niihin ja varmistaa yhtiön toiminnan jatkuvuuden ilman häiriöitä.

Toimitusketjujen häiriötön toiminta on edellytys yhtiön kilpailukyvyn ylläpitämiselle. Toimitusketjuissa on useita eri osapuolia, joiden toiminta ja vaikuttavuudet ovat kytköksissä toisiinsa. Yksittäiseen sopimukseen tai yksittäiseen asiaan liittyvät riskit ovat yleensä helposti tunnistettavissa. Kun tarkastelu kohdistuu koko toimitusketjuun raaka-ainehankinnasta toimitukseen, on riskien tunnistaminen haasteellisempaa ja vaatii yleensä omasta organisaatiosta useamman vastuuhenkilön osallistumista toimitusketjun tarkasteluun. Toimitusketjun tarkastelu voi vaatia toimitusketjun eri osapuolien, kuten alihankkijoiden, osallistumista riskien tunnistamismenettelyyn yhdessä tarkastelua tekevän organisaation kanssa. Ilman kokonaisvaltaista tarkastelua ja riskien arviointia voi yhtiö päätyä tilanteeseen, jossa riskit kumuloituvat sekä osto- että myyntiketjussa yhtiölle itselle tai riskin toteutuminen vaarantaa organisaation toiminnan jatkuvuuden. Näin voisi käydä esimerkiksi tilanteessa, että asiakas vyöryttää tilauksen sopimusehdoissa kaiken vastuun toimittajalle ja samanaikaisesti toimittaja omien hankintojen myötä ottaisi kaiken vastuun itselleen, eikä saisi esimerkiksi materiaaliviivästyksen osalta haettua korvauksia omalta toimittajalta, mutta vastaisi asiakkaalle sekä vahingonkorvauksesta että viivästyssakoista.

Yritysten toimitusketjussa on tyypillisesti useita osapuolia: toimittajia, valmistajia, tukkuliikkeitä, jälleenmyyjiä, kuljetusliikkeitä, asiakkaita ja asiakkaiden asiakkaita sekä loppukäyttäjiä. Kukin organisaatio on mukana useissa toimitusketjuissa ja eri rooleissa. Vaikka toimitusketjussa toimivat yritykset voivat olla riippuvaisia toisistaan, ei ole olemassa yhtä yhteistä riskiä. Toimitusketjun rakenteeseen vaikutta erityisesti yrityksen toimiala. Tyypillinen tavaran toimitusketju alkaa raaka-aineiden hankinnasta ja päättyy tuotteen toimitukseen asiakkaalle. Valmistettava tuote voi olla sarjatuotantona valmistettavaa tuotetta tai tilauksen mukaisesti räätälöity tuote. Usein räätälöidyn tuotteen osalta puhutaan tilaajavalmistajasta. Toimitus voi sisältää myös asennuksen. Suuremmista toimituskokonaisuuksista käytetään yleensä nimitystä projektitoimitus. Jokaisessa toimitusketjussa riskitekijät ovat kuitenkin erilaisia ja sen takia ne on arvioitava tapauskohtaisesti. Toimitusketjujen osalta riskin tunnistamisessa tulee olla mukana henkilöt, jotka tuntevat toimitusketjun eri osa-alueet kuten hankinta, tuotanto, logistiikka, talous ja myynti.

Toimitusketjua voidaan tarkastella esimerkiksi piirtämällä tai kuvaamalla toimitusketjun eri osapuolet ja vaikuttavuudet sekä riippuvuudet. Tarkastelu auttaa tunnistamaan toimitusketjun eri osa-alueisiin liittyvät riskit ja niiden toteutumisesta aiheutuvat seuraamukset. On tärkeää miettiä, että mitä tapahtuu, jos yksi osatekijä tässä ketjussa ei täytä velvoitettaan? Ketjun alkupään osapuolen laiminlyönnin seuraamukset ulottuvat yleensä ketjun loppupäähän eli asiakkaaseen asti. Hyvä esimerkki tästä on materiaalitoimituksen viivästyminen, joka viivästyttää koko projektin aikataulua ja viime kädessä toimitusta asiakkaalle.

Marjo Nyström
Vakuutusmeklari
Risk Consult

Lisää samasta aiheesta