Luottovakuutus: turvaa kaupallisia ja poliittisia riskejä vastaan

Luottovakuutus antaa yritykselle turvaa sekä kaupallisia että poliittisia riskejä vastaan.
 Luottovakuutus suojaa yrityksiä sekä koti- että ulkomaan markkinoilla erilaisilta riskeiltä kuten:

  • Ostajan maksukyvyttömyys tai maksujen viivästyminen
  • Hallinnolliset esteet, jotka vaikeuttavat sopimuksen täyttämistä tai maksujen suorittamista
  • Poliittinen riski
  • Sota tai luonnonkatastrofi, joka estää sopimuksen täyttämisen

Luottovakuutus soveltuu monille yrityksille, toimivatpa ne kotimarkkinoilla tai kansainvälisesti ulkomaankauppaa harjoittaen.

Luottovakuutus on lähtökohtaisesti taloudellinen suoja yritykselle. Luottovakuutus suojaa yritystä sen varalta, että asiakkaat jättävät hoitamatta maksuvelvollisuutensa. Erääntynyt saatava voi olla seurausta asiakkaan maksukyvyttömyydestä, tai siitä, ettei laskua makseta sovittujen maksuaikojen ja -ehtojen mukaisesti.

Luottovakuutuksen toimintaperiaate on yksinkertainen

Luottovakuutusyhtiön asiantuntijat valvovat yrityksen asiakkaiden eli ostajien taloudellista tilaa. Luottovakuutusyhtiö antaa jokaiselle ostajalle oman luokituksen, joka kuvaa ostajayrityksen toiminnan tilaa ja tulevaisuuden näkymiä. Tehdyn riskiarvioinnin pohjalta luottovakuutusyhtiö myöntää kullekin ostajalle luottorajan, jonka puitteissa yritys voi käydä kauppaa turvallisesti. Luottorajaa voidaan tarkistaa ylöspäin tai alaspäin, kun uutta tietoa on saatavilla tai luottovakuutuksen tarve muuttuu. Mikäli ostaja ei pysty maksamaan velkaansa, maksaa luottovakuutusyhtiö korvauksen vakuutuksenottajalle vahvistettuun luottorajaan saakka. Tyypillisesti vakuutusehdoissa asetettu korvausraja on 90% saatavan määrästä.

Vakuutuksen voimassa ollessa luottovakuutusyhtiö tiedottaa muutoksista ostajien taloudellisessa tilanteessa ja maksukyvyssä. Luottovakuutus toimii siis yritykselle myös luotonhallinnan ja seurannan työkaluna. Luottovakuutusyhtiöstä on saatavilla myös saatavan perintäpalvelut.

Miksi ostaa luottovakuutus?

Myyntisaatavat ovat usein merkittävä erä yrityksen taseessa. Luottovakuutuksella voi suojata sekä yrityksen nykyisen että tulevan kassavirran ja voiton. Rahoituksen osalta luottovakuutus parantaa rahoituksen saatavuutta ja joissakin tilanteissa on jopa edellytyksenä rahoituksen saannille.

Poliittiset riskit ovat kansainvälisessä kaupassa merkittävä riskitekijä, jota on yrityksen lähes mahdotonta hallita täysin. Luottovakuutus voi olla yksi tapa hallita riskiä ja mahdollistaa kaupankäynti eräissä kohdemaissa.

Esimerkki luottovakuutuksesta

Yritys voi luottovakuutuksella kattaa joko koko liikevaihdon, viennin tai yksittäisen projektin. Esimerkkiyhtiö Myynti Oy toimittaa tuotteita Eurooppaan. Vakuutettuna on koko yrityksen liikevaihto 10 000 000 euroa. Yksi ostajista jättää maksamatta 100.000 euron laskunsa. Yrityksen täytyy saada merkittävä lisämyynti, jotta se voi korvata menetetyn saatavan tämän kaupan osalta. Luottovakuutuksen kautta yritys olisi voinut siirtää perinnän ilman lisäkuluja luottovakuutusyhtiölle tai saada vakuutuksesta korvauksen, mikäli perintä ei tuota tulosta.

Mitä vakuutuksenottajalta edellytetään?

Luottovakuutusyhtiö asettaa tietyt kriteerit vakuutusehdoissa saatavien maksuajalle, viivästyksestä muistuttamiselle sekä perintätoimille. Luottovakuutusta ei tehdä perinteisenä vuosivakuutuksena kattaen kaikki mahdolliset saatavat, vaan jokaiselle ostajaehdokkaalle tulee hakea luottoraja erikseen. Luottovakuutusyhtiöllä on myös oikeus kieltäytyä luottorajan myöntämisestä tai asettaa rajoituksia maakohtaisesti poliittisen riskin vuoksi.

Luottovakuutus Suomessa

Verrattuna muihin maihin on luottovakuutuksen käyttö Suomessa vähäistä. Esimerkiksi Keski-Euroopassa luottovakuutus on yksi yrityksen tavanomaisista vakuutuslajeista. Suomalaiset suuryritykset ovat suojanneet hyvin luottosaatavansa, mutta pienet ja keskisuuret yritykset eivät ole joko tietoisia luottovakuutuksen olemassaolosta tai muutoin halukkaita lisäämään vakuutusturvaa tämän lajin osalta. Tosin viime vuosien epävakaa taloudellinen tilanne on herättänyt monissa yrityksissä kiinnostuksen lajia kohtaan.

Autamme vakuutusmeklarina yrityksiä saamaan parhaan mahdollisen luottovakuutussuojan vakuutusmarkkinoilta.

Marjo Nyström
Vakuutusmeklari
Risk Consult Oy Ab

Lisää samasta aiheesta