Tuulivoimala

Tuulivoiman vakuuttaminen

Kuten moneen muuhunkin toimialaan, liittyy tuulivoimaan ja erityisesti rakennusvaiheeseen erityisriskejä, joista ainakin osa voidaan siirtää vakuutusyhtiölle vakuutettavaksi. Tuulivoiman osalta useat tavanomaiset riskit nousevat erityisriskien asemaan, kuten tuulivoimaosien kuljetus, voimalan pystytys sekä laiterikot. Toiminnassa olevan voimalan suurin taloudellinen riski lienee tuotannon keskeytys. Myös henkilöriskit tulee arvioida suunnitteluvaiheessa sekä toiminnassa.

Erityisriskeiksi voidaan mieltää joko tavanomaisista elinkeinotoiminnan harjoittamisesta poikkeavat riskit tai riskit, jotka muilla aloilla ovat tavanomaisia, mutta ovat tietyllä alalla erityisen korostuneita tai potentiaaliset vahingot suuria. Tavanomaisia riskejä ovat tyypillisesti omaisuusriskit, toiminnan keskeytyksen riskit sekä henkilöriskit. Tuulivoiman osalta riskejä yleensä tarkastellaan rakentamisvaiheen ja tuotannon osalta erikseen, koska vakuutettavat riskit ovat erilaisia. Vakuutusturvan tulisi kuitenkin olla voimassa koko hankkeen ja tuotannon ajan ”cradle-to-grave”-periaatteella.

Rakentamisaikaiset riskit ja vakuuttaminen

Rakentamisaikaiset riskit liittyvät infran rakentamiseen sekä erityisesi tuulivoimalan pystytysvaiheeseen. Infran rakentamisessa korostuu hyvä suunnittelu sekä urakoinnin johto ja valvonta. Offshore-rakentamisen osalta erityisriskinä korostuu perustan rakentaminen sekä ankkuroinnin onnistuminen. Tyypillistä rakennushankkeissa on, että samaan aikaan työmaalla toimii useita eri urakoitsijoita. Tavallisesti kohteeseen otetaan rakennus- ja asennusvakuutus (CAR/EAR), jolla voidaan vakuuttaa kaikki samalla työmaalla toimivat urakoitsijat. Vakuutus tulisi ottaa siinä laajuudessa, että se kattaa sekä työn kohteelle aiheutetut vahingot että urakoitsijoiden toisilleen aiheuttamat vahingot.

Tuulivoimalan osat toimitetaan erikoiskuljetuksena, sillä kuljetukset ovat sekä erikoispitkiä että -leveitä. Kuljetukset voivat sisältää tiekuljetuksen lisäksi merikuljetuksen. Kuljetuksen aikaisesta vakuuttamisvelvollisuudesta tulee sopia sopimuksella. Tärkeää on varmistaa, että tarvittavat vakuutukset ovat voimassa ja kattavat myös lastaus- ja purkuvaiheen, jotka ovat vahinkoherkkiä vaiheita. Kuljetusvahingon sattuessa on muistettava reklamointi määräaikojen puitteissa. Kriittisen osan kuljetusvahinko johtaa yleensä viivästymiseen pystytyksen ja koko hankkeen osalta, sillä uutta osaa voi joutua odottamaan pitkäänkin. Tällaiset viivästykset tulisi vakuuttaa osana vakuutussuojaa.

Tuotannollisen toiminnan riskit ja niiden vakuuttaminen

Tuotannollisen toiminnan riskeissä korostuvat laiterikot, jotka voivat aiheutua materiaalivirheestä, säästä (jää, myrsky, tuuli) tai muusta syystä kuten oikosulku tai palo. Tyypillisesti nämä tilanteet johtavat tuotannon keskeytykseen ja siten keskeytysvahinkoon. Keskeytyksen kesto voi olla jopa kuukausia. Osana keskeytysriskiä tuulivoimayhtiön tulee tarkastella riippuvuusriskin olemassaoloa. Onko yhtiö riippuvainen tietyn laite- tai varaosatoimittajan toimituksista? Jos näin on, tulee harkita keskeytysvakuutuksen laajentamista tältä osin kattamaan myös toimittajan toimitushäiriöstä aiheutuva keskeytysvahinko.

Keskeistä tuulivoiman toiminnalle on huolto, joka hyvin hoidettuna vähentää laiterikkojen sekä muiden vahinkojen riskiä. Huollon osalta huoltoyhtiö vakuuttaa työntekijänsä ja toimintansa. Huoltosopimuksessa on hyvä huomioida myös vakuutussuoja ja vaatia todistusta sen voimassaolosta. Tärkeää vastuuvakuutuksen osalta on, että huoltoyhtiön vakuutus on laajennettu kattamaan työn kohteelle aiheutunut vahinko, joka muuten on perusrajoituksella rajattu vastuuvakuutuksen suojasta pois.

Ei-vakuutettavat riskit

Tuulivoimatuotantoon, kuten mihin tahansa toimialaan, liittyy myös riskejä, joita ei voida vakuuttaa. Tuulivoiman osalta korostuvat poliittiset riskit, kuten muuttuva lainsäädäntö, tukipolitiikka sekä verotus. Yrityksen maineriski, hallinnolliset haasteet (lupaprosessi jne.) sekä liiketoiminnan tuottavuus ovat riskejä, jotka yhtiö pitää itsellään. Sopimuksissa on hyvä huomioida, että vakuutus ei kata yksinomaan sopimukseen perustuvia vastuita kuten viivästyssakot.

Mistä vakuutussuoja?

Monissa Euroopan maissa vakuutusyhtiöt ovat kehittäneet tuulivoima-alan tarpeisiin sovellettuja vakuutustuotteita ja -ratkaisuja. Näin on esimerkiksi Saksassa ja Tanskassa. Suomessa on muutama vakuutusyhtiö, joilla on esimerkiksi omaisuus- ja keskeytysvakuutusehdot räätälöitynä tuulivoimalle sekä kokemusta vakuuttamisesta. Toistaiseksi vakuuttamistarve Suomessa on ollut onshore-voimaloille. Offshore-voimaloiden osalta vakuutusturvaa voi joutua hakemaan Suomen ulkopuolelta tai kotimaisen vakuutusyhtiön yhteistyökumppanilta.

Vakuutusturvaa haettaessa hankevastaavan tulisi käyttää vakuutusmeklaria. Vakuutusmeklari määrittelee tuulivoimayhtiölle tai hankevastaavalle tarvittavan vakuutusratkaisun sekä vakuuttamisen vaihtoehdot vakuutusyhtiöiden parista Suomesta ja kansainvälisiltä vakuutusmarkkinoilta.

Mitä vakuutus maksaa?

Vakuutusmaksut muodostavat tyypillisesti noin kolmasosan tuulivoiman vuotuisista käyttökuluista, riippuen vakuutusturvan laajuudesta sekä kohteen vahinkohistoriasta. Tuulivoimalaitosten laiterikkovahingot ovat johtaneet yleisen vakuutusmaksutason nousuun sekä ehtojen tiukentumiseen kansainvälisesti. Vakuutusten omavastuutasot ovat myös nousseet. Offshore-projektien vakuuttaminen on toistaiseksi huomattavasti kalliimpaa. Vakuutusmeklarin työhön kuuluu vakuutusten kilpailutus ja siten löytää yhtiölle vakuutusmarkkinoilta paras suoja parhaalla hinnalla.

Marjo Nyström
Vakuutusmeklari
Oy Risk Consult Ab

Lisää samasta aiheesta